O nás

Hornošarišské osvetové stredisko v Bardejove je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja. Je regionálnou, kultúrnou, informačnou, poradenskou a vzdelávacou inštitúciou v osvetovej činnosti. Zastrešuje amatérske kultúrne a verejné vzdelávanie, ktorého cieľom je vytvoriť podmienky na rozvoj miestnych a regionálnych kultúr, vzbudiť vo verejnosti záujem o umelecké a kultúrne aktivity, poskytnúť kultúrne a vzdelávacie aktivity občanom všetkých národností a vekových kategórií.

Inštitúcia, ktorá sa venuje neprofesionálnym umelcom a umeleckým kolektívom.
Usporadúva rôzne regionálne, krajské ale aj celoštátne kola súťaži, prehliadky, podujatia, koncerty a festivaly v oblasti divadla, umeleckého slova, spevu, tanca, folklóru, filmu, fotografie ale aj výtvarnej a remeselnej tvorby a tradičnej kultúry.

Ponúka odborné rady a metodický prístup v kultúre a vo vzdelávaní. Realizuje worshopy, tvorivé dielne či vychovno-vzdelávacie aktivity.

Vytvára projekty a programy prostredníctvom ktorých podporuje miestnu kultúru a jej nositeľov v regióne a kraji.